http://www.bacaansholatlengkap.com/

June 2015

Berikut ini adalah posting tentang bacaan sholat tahajud lengkap beserta artinya, dan rummi.
Bacaan Sholat Tahajjud
Berikut ini adalah posting tentang bacaan sholat tahajjud lengkap

Shalat tahajjud ialah shalat sunah yang dikerjakan pada waktu malam, sedikitnya dua rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Rakwnya sesudah shalat isya' sampai terbit fajar. Shalat di waktu malam hanya dapat disebut shalat tahajjud dengan syarat apabila dilakukan aesudah bangun dari tidur malam, sekalipun tidur itu hanya sebentar. Iadi apabila dikerjakan tanpa tidur sebelumnya, maka ini bukan shalat uhajjad, tetapi shalat-shalat sunah saja seperti witir dan sebagainya.

Kalau sudah diketahui waktu melakukan ibadah ini dari waktu isya' sampai waktu subuh, sedang sepanjang malam ini ada saat-saat utama, lebih uatam dan paling utama, maka waktu malam yang panjang itu kita bagi menjadi tiga bagian:
1. Sepertiga pertama, yaitu kira-kira dari jam 19 sampai dengan jam 22 ini saat utama.
2. Sepertiga kedua, yaitu kira-kira dari jam 22 sampai dengan 1- ini saat yang lebih utama dan,
Sepertiga ketiga, yaitu kira-kira dari jam 1 sampai dengan masuknya waktu subuh, ini adalah saat yang paling utama.
Demikianlah menurut hadits Rasulullah saw.:

Bacaan sholat tahajud lengkap
Yanzilu rabbunaa ilaa samaa'id-dun-yaa hiina yabqaa tsu¬lutsul-lailil-akhiiri fa yaquulu: Hal min daa'in fa astajiibu lahu. Hal min saa'ilin fa a`thiyahu. Hal min mustaghfirin fa aghfiru lahu. Hattaa yathlu'al-fajru.
"Perintah Allah turun ke langit dunia di waktu tinggal sepertiga yang akhir dari waktu malam, Zalu berseru: Adakah orang-orang yang memohon (berdoa), pasti akan Kukabulkan, adakah orang yang meminta, pasti akan Kuberi dan adakah yang mengharapl memohon ampunan, pasti akan Kuampuni baginya. Sampai tiba waktu subuh. "
Lafal niatnya:

Bacaan sholat tahajud lengkap
Ushallii sunnatat-tahajjudi rak`ataini lillaahi ta'aalaa. Allaahu akbar.


"Aku niat shalat sunah tahajjud dua rakaat karena Allah Ta `ala. Allaahu akbar. "

Fadhilah/Keistimewaannya
Shalat tahajjud adalah shalat malam, shalat ini sangat dianjurkan, sebagaimana funman Allah:
Bacaan sholat tahajud lengkap dan artinya
Wa minal-laili fatahajjad bihii naafilatal laka `asaa ay yab`atsaka rabbuka maqaamam mahmuudaa.
"Dan pada sebagian madam, lakukanlah shalat tahajjud (sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. "
(QS. Al-Isra'/17: 79)
Doa Tahajjud
Doa-doa yang dibaca di waktu melakukan shalat tahajjud atau se¬sudahnya sebaiknya dari ayat-ayat Al-Qur'an atau hadits. Dari Al-Qur'an seperti:
Bacaan sholat tahajud lengkap dan artinya
Rabbanaa aatinaa fid-dun-yaa hasanataw wa fil-aakhirati hasanataw wa qinaa `adzaaban-naar:
"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksaan api rteraka."
Dalam hadits Bukhari dinyatakan, bahwa Rasulullah saw. jika bangun dari tidur di tengah malam, terus bertahajjud dan membaca doa:
Bacaan sholat tahajud lengkap dan doa
Allaahumma lakal-hamdu anta qayyimus-samaawaati wal¬ardhi wa man fiihinn, wa lakal-hamdu laka mulkus¬samaawaati wal-ardhi wa man fiihinn, wa lakal-hamdu nuurus-samaawaad wal-ardhi, wa lakal-hamdu antal-haqqu wa wa'dukal-haqqu wa liqaa'uka haqqun wa qauluka haqqun wal-jannatu haqqun, wan-naaru haqqun, wan-nabiyyuuna haqqun, wa Muhammadun shallallaahu `alaihi wa sallama haqqun, was-saa`atu haqqun. Allaahumma laka aslamtu, wa bika aamantu, wa `alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khaashamtu, wa ilaika haakaintu, faghfir Hi maa qaddamtu, akhkhartu wa maa asrartu, wa maa a'lantu antal¬n wa antal-mu'akhkhiru laa ilaaha illaa anta an laa Sairaka wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah.

:47{ah, bagi-Mu segala puji. Engkaulah penegak langit dan bmri dmi alam semesta serta segala isinya. Bagi-Mulah segala psgl Fngkau raja penguasa langit dan bumi. Bagi-Mulah segala pay-4 Pemancar cahaya langit dan bunii. Bagi-Mulah segala puji, F,agkaakrh yang hak, dan janji-Mu adalah benar dan perjumpa¬ve-Afu itu adalah hak, dan fzrman-Mu adalah benar dun surga -1-Inh hak, dan neraka adalah hak, dan nabi-nabi itu hak, dan labi Muhammad saw. adalah benar, dan saat hari kiamat itu benar Ya Allah, kepada-Mulah kami berserah diri (bertawakal), kepada Engkau jualah kami kembali, dan kepada-Mulah kami rWdu, dun kepada Engkaulah kami berhukum.
Ampwiilah kami atas kesalahan yang sudah kami Zakukan dan yang kemudian, baik yang kami sembunyikan maupun yang kami nyatakan. Engkaulah Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Tidak ada tuhan melainkan Engkau atau tidak ada tuhan selain Engkau. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah. "
Sesudah membaca doa itu perbanyaklah membaca istighfar. Ada¬, isdghfar yang biasa:

Bacaan sholat tahajud lengkap rummi
Astaghfinullaahal-`azhiim wa atuubu ilaiih.
'Kami memohon ampunan kepada Allah Yang Mahaagung dan kmni pun bertobat kepada-Nya. "
Adapun istighfar yang lebih lengkap lagi yang juga dari Rasulullah
Bacaan sholat tahajud lengkap arab dan artinya

Allaahumma anta rabbii laa ilaaha illaa anta khalaqtanii wa ana `abduka wa ana `alaa `ahdika wa wa'dika mastatha'tu a'uudzu bika min syarri maa shana`tu abuu'u laka bi¬ni'matika `alayya wa abuu'u bidzanbii faghfir Iii fa innahu laa yaghSrudz-dzunuuba illaa anta.
"Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada tuhan melainkan Eng¬kau. Engkaulah yang telah menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu, dun aku berada dalam ketentuan-Mu serta janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang telah aku lakukan, aku mengakui kenikmatan yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan aku juga mengakui akan dosa-dosaku, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mem¬beri pengampunan kecuali Engkau sendiri. "
Setelah selesai membaca doa tersebut, lalu pergilah berbaring kembali tidur, sambil membaca Ayat Kursi, kemudian surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas.

Keyword : do a shalat tahajud, panduan shalat tahajud, rakaat shalat tahajud, waktu shalat tahajud, berapa rakaat shalat tahajud, shalat sunah tahajud, ketentuan shalat tahajud, jumlah rakaat shalat tahajud, rukun shalat tahajud, pelaksanaan shalat tahajud, aturan shalat tahajud

1
BACAAN SHALAT SUNAH HAJAT LENGKAP Shalat hajat ialah shalat sunah yang dikerjakan karena mempunyai hajat agar diperkenankan hajatnya oleh Tuhan. Shalat sunah hajat dikerjakan dua rakaat, kemudian berdoa memohon sesuatu yang menjadi hajatnya.
Shalat hajat ini banyak macam ragam cara mengerjakannya yakni bukan syarat rukunnya, tetapi hanya pada bacaan dan tertibnya yang berlainan cara mengerjakannya.

Pada pokoknya shalat hajat itu dilaksanakan dua rakaat sampai dengan 12 rakaat, dengan tiap-tiap dua rakaat satu salam.

Adapun ayat-ayat yang dibaca terserah kepada yang akan mengerjakannya dan dilaksanakan dua rakaat hingga 12 rakaat, seperti shalat-shalat yang lain.
Lafal niatnya:
bacaan niat sholat hajat
bacaan niat sholat hajat

Ushallii sunnatal-haajati rak`atauti lillaahi ta'aalaa. Allaahu akbar.
"Aku niat shalat sunah hajat dua rakaat karena Allah Ta `ala. Allaahu akbar. "
Doa Shalat Hajat
Apabila telah selesai shalat hajat, kemudian duduklah dengan khusyuk, lalu membaca istighfar. Dalam Kitab Tajul Jamil lil Ushul, dianjurkan: Selesai shalat hajat membaca istighfar 100 kali, yakni membaca:

Astaghfuvllaahal-`azhiim.
"Aku memohon ampunan kepada Allah Yang Mahabesarl Agung. "

Atau yang lebih lengkap bacaan istighfar

bacaan solat hajat dalam rumi

Astaghfirullaaha rabbu min kulli dzanbin wa atuubu ilaiih.
"Aku memohon ampun kepada Allah Tuhanku, dari segala dosa dan aku bertobat kepada-Nya. "
Selesai membaca istighfar lalu membaca shalawat atas Nabi saw. 100 kali, yakni membaca:
 


Aku memohon ampun kepada Allah Tuhanku, dari segala dosa dan aku bertobat kepada-Nya. " Selesai membaca istighfar lalu membaca shalawat atas Nabi saw


Auaahumma shalli `alaa sayyidinaa Muhammaain shalaatar¬ridhaa wardha 'an ashhaabihir-ridhar-ridhaa.
"Ya Allah, beri karunia kesejahteraan atas junjungan kami Muhammad, kesejahteraan yang diridhai, dan ridhailah daripada sahabat-sahabat sekalian dengan ridha. "


Sesudah itu membaca doa
bacaan doa sholat hajat lengkap
bacaan doa sholat haja

Laa ilaaha illallaahul-haliimul-kariim subhaanallaahi rabbil-arsyil-`azhiim. Al-hamdu lillaahi rabbil-`aalamiin as'aluka muujibaati rahmatika wa `azaa'ima maghfiratika wal-ishmata min kulli dzanbin wal-ghaniimata min kulli birrin was-salaamata min kulli itsmin laa tada` lii dzanban illaa ghafartahu wa laa hamman illaa farrajtahu wa laa haajatan hiya laka ridhan illaa qadhaitahaa yaa arhamar-raahimiin.
"Tidak ada tuhan melainkan Allah Yang Maha Penyantun dan Pemurah. Mahasuci Allah, Tuhan pemelihara `Arasy Yang Agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kepada-Mulah aku memohon sesuatu yang menyebabkan rahmat-Mu, dan memantapkan hati untuk memperoleh ampunan-Mu, serta memperoleh penjagaan dari segala dosa. Dan aku memohon pula untuk memperoleh keuntungan dari segala kebaikan dan selamat dari segala dosa. Janganlah Engkau biarkan dosa (yang ada pada diriku) melainkan Engkau mengampuninya dan tiada sesuatu kesusahan melainkan Engkau berikan jalan keluar, dan tiada pula sesuatu hajat yang Engkau ridhai melainkan Engkau kabulkan. Wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. "

Kemudian mohonlah apa yang dimaksud, sambil bersujud kepada Allah, dan perbanyaklah bacaan:

Laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minazh-zhaalimun
Laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minazh-zhaalimun.
"Tidak ada tuhan melainkan Engkau, Mahasuci Engkau. Suñgguh, aku termasuk orang yang zalim"

Keterangan:
Shalat hajat ini laksanakanlah semalam, atau tiga malam sampai tujuh malam, tergantung pada penting dan urgensinya serta sulit maksud kita ini. Insya Allah hajat kita ini terkabul.

Selamat datang di blog Bacaan Sholat Lengkap.
Mohon keikhlasannya bacakan do'a ini:

YA.. ALLAH LANCARKANLAH USAHA IKHSANUDIN PEMILIK BLOG INI DAN KELUARGANYA, LIMPAHKANLAH RIZKINYA, JIKA REZEKINYA MASIH DI ATAS LANGIT, TURUNKANLAH DAN JIKA ADA DI DALAM BUMI, KELUARKANLAH, JIKA SUKAR MUDAHKANLAH, JIKA HARAM SUCIKANLAH, JIKA MASIH JAUH DEKATKANLAH UNTUK IKHSANUDIN DAN KELUARGANYA.
YA ALLAH. BERIKANLAH KESEHATAN DAN KEBAHAGIAAN, TAMBAHKANLAH KEIMANAN DAN KETAQWAANNYA. AMIIIN YA ROBBAL ALAMIIIN

Terima kasih Atas Keikhlasannya untuk membacakan do'a ini. Semoga menjadi amal baik, mendapat balasan dari Allah SWT

Sambil menunggu buka puasa, Bacaan Sholat Lengkap pada kesempatan ini akan membuat sebuah posting tentang "Bacaan Sholat tahiyyatul masjid". Shalat tahiyyatul-masjid ialah shalat sunah yang dikerjakan oleh jamaah yang sedang masuk ke masjid, baik pada hari Jum'at maupun lainnya, di waktu malam atau siang.
Jika kita masuk ke dalam masjid, hendaklah sebelum duduk kita mengerjakan shalat sunah dua rakaat. Shalat sunah ini disebut shalat tahiyyatul masjid, artinya shalat untuk menghormati masjid.

Posting dari Bacaan Sholat Lengkap kali ini adalah bacaan sholat dhuha lengkap. Sholat dhuha ialah shalat sunah yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik. Sekurang-kurangnya shalat dhuha ini dua rakaat, boleh empat rakaat, enam rakaat, atau delapan rakaat. Waktu shalat dhuha ini kira-kira matahari sedang naik setinggi kurang lebih 7 hasta (pukul tujuh sampai masuk waktu zhuhur).

Bacaan Sholat Sunah Tasbih Lengkap. Shalat sunah tasbih ialah shalat yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah saw. kepada mamaknya Sayyidina Abbas ibn Abdul Muthalib. 
Shalat tasbih ini dianjurkan mengamalkannya, kalau bisa tiap-tiap malam, kalau tidak bisa tiap malam, maka sekali seminggu, kalau juga tak sanggup sekali seminggu, dapat juga dilakukan sebulan sekali atau setahun sekali, dan kalau tak bisa sekali setahun, setidak-tidaknya sekali seumur hidup.
1. Kalau dikerjakan pada siang hari, hendaklah dikerjakan 4 rakaat dengan satu salam.
2. Kalau dikerjakan pada malam hari, hendaklah empat rakaat itu dijadikan dua salam.

Shalat ini disebut shalat tasbih, karena di dalamnya dibacakan tasbih dalam 4 rakaat berjumlah 300 tasbih.

Cara mengerjakan Sholat Sunah Tasbih:
1. Berdiri menghadap kiblat, lantas ucapkan lafal niatnya (di waktu malam).
lafal niat Sholat Sunah Tasbih
Bacaan niat sholat tasbih
Ushallii sunnatat-tasbiilu rak'ataini lillaahi ta`aalaa. Allaahu akbar.
Artinya :"Aku niat shalat sunah tasbih dua rakaat, karena Allah Ta `ala. Allaahu akbar."

2. Selesai membaca doa iftitah membaca surah Al-Fatihah, lalu mem¬baca surah mana saja yang dihafal. Kemudian sebelum rukuk membaca "tasbih" 15 kali, yaitu:
bacaan ruku sholat tasbih
bacaan ruku' sholat tasbih.jpg
Subhaanallaahi wal-hamdu lillaahi wa laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar wa laa haula wa laa quwwata illaa billaahil-`aliyyil-`azhiim.
Artinya :"Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada tuhan selain Allah. Allah Mahabesar dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan (kuasa) Allah Yang Mahaluhur lagi Mahaagung. " (15 kali)

3. Kemudian rukuk, dan setelah membaca tasbih rukiik, lalu membaca pula tasbih seperti tersebut di atas 10 kali, kemudian i'tidal.
4. Setelah selesai tahmid i'tidal, lantas membaca pula tasbih seperti tersebut di atas 10 kali, lantas sujud.
5. Di waktu sujud, sehabis tasbih sujud, kemudian membaca tasbih seperti tersebut di atas 10 kali, lalu duduk antara dua sujud.
6. Setelah selesai membaca doa duduk antara dua sujud, lantas mem¬baca tasbih seperti tersebut di atas 10 kali, kemudian sujud kedua.
7. Pada sujud kedua setelah selesai membaca tasbih sujud, kemudian membaca tasbih seperti tersebut di atas 10 kali, lantas sebelum berdiri ke rakaat kedua, kita hendaknya "duduk istirahah" lalu sambil duduk istirahah itu kita membaca tasbih seperti tersebut di atas 10 kali.
Demikianlah kita laksanakan pada rakaat pertama ini, yang apabila kita hitung seluruh bacaan tasbihnya berjumlah 75 kali tasbih, dan 75 x 4 rakaat = 300 tasbih.
Untuk lebih jelas kita nyatakan sebagai berikut:


Setelah selesai membaca surah pada rakaat pertama sambil ber­diri membaca tasbih
15
kali
Waktu rukuk membaca tasbih lagi
10
kali
Waktu i'tidal membaca tasbih lagi
10
kali
Waktu sujud membaca tasbih lagi
10
kali
Waktu duduk antara dua sujud membaca tasbih
10
kali
Waktu sujud kedua membaca tasbih
10
kali
Waktu duduk istirahah hendak berdiri
10
kali
Waktu duduk istirahah hendak berdiri
10
kali
Jumlah
75
kali tasbih
Dikalikan
4
rakaat
Jumlah
300
tasbih


Andaikata kita kelupaan membaca tasbih di salah satu tempatnya, maka boleh digantikan di tempat berikutnya, agar tetap tasbihnya berjumlah 300 tasbih.

Bacaan Shalat Sunah Aw Wabin

Sesudah sunah ba'dal maghrib (ba'diyyah), disunahkan pula shalat sunah awwabin, jumlah rakaatnya dua sampai enam rakaat.
Cara mengerjakan Sholat Sunah Aw Wabin yaitu:
1. Shalat dua rakaat dengan lafal niatnya:

Lafal niat Sholat Sunah Aw Wabin
Lafal niat Sholat Sunah Aw Wabin

Ushallii rak`ataini shalaatal-awwaabiina sunnatal lillaahi ta'aalaa. Allaahu akbar.
Artinya :
"Aku niat shalat dua rakaat sunah awwabin, karena Allah Ta'ala. Allaahu akbar."
2. Sesudah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, bacalah surah Ikhlash enam kali, surah Al-Falaq sekali dan surah An-Nas sekali, demikian pula pada rakaat kedua.
3. Setelah salam dua rakaat pertama, maka shalat lagi dua rakaat. Dan yang dibaca pada rakaat pertama dan kedua sesudah Al-Fatihah surah mana saja yang dikehendaki. Lafal niatnya seperti tersebut di atas.
4. Sesudah itu, berdiri lagi dengan lafal niatnya seperti tersebut di atas, dilaksanakan dua rakaat, dengan bacaan pada rakaat pertama sesudah surah Al-Fatihah, bacalah surah Al-Kafirun dan pada rakaat kedua sesudah surah Al-Fatihah bacalah surah Al-Ikhlas.
Demikian tentang shalat awwabin itu.

6
Semoga saja pengunjung dapat menemukan posting yang saya beri judul Bacaan ayat kursi dalam tulisan rumi. Kenapa saya beri judul Bacaan ayat kursi dalam tulisan rumi? Ini karena pada posting ini saya lengkapi dengan tulisan rummi (bunyinya arab tapi tulisannya latin, dengan tujuan untuk memudahkan saudara-saudara kita yang masih kesulitan dalam membaca tulisan arab.
Bacaan ayat kursi dalam tulisan arab, bacaan ayat kursi dalam tulisan rumi, dan artinya

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.